✿ "สกุ ลไทย" ครู ...อยู่กลางใจ

  "สกุ ลไทย" ครู ...อยู่กลางใจ

                         
 
 
๑.✿ แด่ "สกุลไทย"  หัวใจสื่อ ลายสือปราชญ์
   เสมือนมิตรญาติ ขาดมิได้ ในเรือนสถาน
   หกสิบเอ็ดปี ทวีสารศิลป์ แจ่มจินตนาการ
   นิยายหวาน หยดผสานผสม สังคมวิไล ฯ


๒.✿ ครั้งสาวรุ่น อ่าน "สกุลไทย" ใจเริ่มฝัน
   วาดเดือนแก้ว แววตะวัน พรรณสุกไสว
   ล่องทะเล ลอยเห่คลื่น ระรื่นใจ
   รัก "สกุลไทย" ใจซาบซึ้ง ประหนึ่ง "ครู " ฯ
   

๓.✿ ส่งบทกวี ดรุณีรุ่น สู่ "กุลทรัพย์"
   จดหมายพับ นั่งนับวัน ฝันเลิศหรู
   ท่านพิมพ์ให้ ในคอลัมน์ ล้ำตราตรู
    น้ำตาพรู หนูโดดเด่น เป็นยุวกวิน ฯ


๔.✿ จุฬาฯอักษรฯ เขียนกลอนไป ได้ค่าทิป
    เพียง "ห้าสิบ" เฝ้าหยิบจับ ภูมิทรัพย์สิน
    "พุทธรักษา" ตั้งหน้าเพียร ระเมียรระริน
     แม้ข้ามถิ่น บินโบกไกล ไป "อเมริกา" ฯ


๕.✿ "สโมสร สมานมิตร" ลิขิตถ้อย
    พริ้งไพเราะ เพราะเรียงร้อย สร้อยภาษา
    คอลัมน์มณี กานท์กวีไทย ได้เกิดมา
    รักษ์คุณค่า ภาษาไทย ไสวจีรัง ฯ


๖.✿ ขอขอบคุณ สื่อ "สกุลไทย" ครูใจหาญ
   เปิดปฐมสถาน งานศิลป์สร้าง อย่างวาดหวัง
   แต่งเรื่องสั้น สู่บรรณยุทธ์ ผุดพรพลัง
   เผยความหลัง ฝังรอยฝัน วันทรงจำ ฯ
 
 
๗.✿ เทิดสมเด็จฯ เพชรพธูชาติ ภรมาตุมิ่ง
   สรรค์เรื่องจริง สิ่งแสนดี เด่นปีฉนำ
   พิมพ์อยู่ใน "สกุลไทย" พจน์ เพื่อจดจำ
   จารึกลำนำ ค้ำคุณค่า อักษรารุจี ฯ


๘.✿ แพร่กลอนแก้ว แผ้วประพันธ์ จากวันแรก
   ดังหญ้าแพรก แตกยอดคิด ประสิทธิศรี
   "ครูสุภัทร" จัดกรอบหน้า "สร้อยวาที"
   จารสลักไว้ ในศิลป์ศรี ว่ากวีวรรณ ฯ


๙.✿ ต่อแต่นี้...กี่รุ่งอรุณ "สกุลไทย" ฤ สิ้น
  แต่วรรณศิลป์  จินตนวงศ์ ธำรงขวัญ
  ใบเบิกทาง สร้างนามไว้ ในภพบรรณ
  สู่ข่าวสดฯ หยดหมึกฝัน ประพันธ์พร ฯ


๑๐.✿ สารัตถ์ดี ที่สรรอ่าน งานครูเขียน
   รวมปรัชญ์เธียร เพียรพิทักษ์ หลักอักษร
   "สกุลไทย" ชู ความรู้เลิศ ประเสริฐสุนทร
    กวินวรรณกร กำจรรจิต สถิต "สกุลไทย" ฯ


๑๑.✿ มิลืมเลือน เพื่อนนักคิด มิตรนักฝัน
   "สกุลไทย" คือ สื่อรางวัล วาดฝันไสว
    เก็บรักษา มาหลายฉบับ ประทับใจ
    ลืมอย่างไร ในชาตินี้ ไม่มีทาง ฯ


๑๒.✿ จักประพันธ์  "จรรโลงใจ" ไม่รู้จบ
   เพื่อบรรณภพ มิกลบกานท์ งานสรรค์สร้าง
   "สกุลไทย"...ครู อยู่กลางใจ...ไม่จืดจาง
   เทียนธรรมขจ่าง สว่างวรรณวงศ์ "ช่อชงโค" ฯ

                       ประถมาภรณ์ สร้อยวาที ประพันธ์
 
Last modified onTuesday, 27 September 2016 01:44
(0 votes)
Read 531 times