เ จ็ ด ส ง ก ร า น ต์ เ ท วี

๑. มหาสงกรานต์ อังคารมงคล มนตร์รัศมี

ภาพปรากฏ " รากษสเทวี" ขี่หลังหมู

ตรีศูลสวัสดิ์ หัตถ์ขวาอนงค์ ซ้ายทรงธนู

ทัดบัวหลวง ม่วงชมพู งามตรูตรา ฯ

                ๒. ตามตำรา มหาสงกรานต์ วารอาทิตย์

"ทุงษะเทวี" ขี่ครุฑสถิต ติดจักรขวา

ทับทิมทัด หัตถ์ซ้ายสังข์ หลังครุฑา

พริ้งเพริศแพร้ว แก้วปัทมา อาภรณ์พรรณ ฯ

                ๓. พญาพยัคฆราช ผงาดสง่า มุกดารังสี

"โคราคะเทวี" ขี่หลังเสือ เงื้อพระขรรค์

หัตถ์ซ้ายวรงค์ ทรงไม้เท้า เข้าวันจันทร์

นางกำนัล ขวัญฝ่ายใน สุขฤทัยเริง ฯ

                ๔. "มณฑาเทวี" ขี่คัทรภะ เข็มหัตถะขวา

ลา-จำปา โสภานุช พุธศกเถลิง

พุธสงกรานต์ บริพารใหญ่ เกียรติไกรเถกิง

บัณฑิตราช ปราชญ์บันเทิง เซิ้งสราญรมย์ ฯ

                ๕. พฤหัสปิติ "กิริณีเทวี" ขี่กุญชรคช

แก้วมรกต บดถั่วงา มณฑากษม

ขวาขอพลาย ซ้ายปืนถนัด หัตถ์ชวนชม

ศาสน์นิยม สณชีพราหมณ์ งามกิจจรีย์ฯ

                ๖. ศุกร์สงกรานต์ อาหารกล้วยน้ำ ล้ำธัญญสิน

ขวาขรรค์ฉาย ซ้ายทรงพิณ ริญโทศรี

แก้วบุษราคัม นำมหิงสา "กิมิทาเทวี"

ทัดจงกลนี คหบดีชัย กำไรเรือง ฯ

                ๗. "มโหธรเทวี" ขี่มยุรา มาวันเสาร์

ตรงวันเนา ข้าวปลาแพง เพลิงแดงเหลือง

ขวาจักรฉาย ซ้ายตรีศูล กูลนิลประเทือง

ทัพทหารเมือง จักเฟื่องฟู ริปูอปรา ฯ

                ๘. เจ็ดนางสวรรค์ สลับกันไป เขาไกรลาส

แห่เถลิงศก เศียรชนกนาถ มิขาดวษา

เจ็ดเทวี กุมารีดาว ท้าวกบิลพรหมา

ตามวรบัญชา มหากบิล ฯ ผู้สิ้นชนม์ ฯ

                ๙. หากศิระ พระตกพื้น ขมขื่นมหันต์

เพลิงประลัยกัลป์ พลันเผาสุม ทุกขุมขน

เศียรตกสินธุ์ ชลาถิ่นแล้ง แห้งนทีพล

เศียรลอยบน นภดลมิได้ ไร้พิรุณ ฯ

                ๑๐. เพราะธรรมบาล ท่านตอบได้ ในสามหลัก

เช้าราศี อยู่ที่พักตร์ ศุภลักษณ์สุนทร์

เที่ยงราศี อยู่ที่อุระ ปะน้ำละมุน

ค่ำราศี ที่บาทบุญ ล้างฝุ่นมล ฯ

                ๑๑.มหาสงกรานต์ วารศุภศรี ปีพิเศษ

ขอพระเมตต์ ประเทศไทย ใสศุภผล

รวมเป็นหนึ่ง พึ่งพุทธะ ทิพยมงคล

สงกรานต์สากล ดลธรรมฉัตร ณ สวัสดิชัย ฯ

                ๑๒. ฉลองสงกรานต์ ย่านวัดไทย ได้เย็นศิระ

ไหว้องค์พระ ปะปิดทอง ถ่องเทียนไสว

กอปรกรรมดี ทวีศานต์สุข ทุกมโนฤทัย

หวังสิ่งใด ในธัมมพรหม สมถวิลเทอญ ฯ

Last modified onThursday, 14 May 2015 04:46
(0 votes)
Read 614 times
Tagged under :