ศิษย์เก่ามอนอ

เพชรสยามสโมสร

                                                                                                                                                                           โดย...เอวัง alert

                                                                             ศิษย์เก่ามอนอ

            เนื่องในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี

ในฐานะที่ครูบาเอวัง (เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม) เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑/๒๕๓๓ (สมัยยังเป็นฆราวาส) และยังเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร (๒๐ ปี ๒๐ ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๓) ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันด้วย จึงขอนำเรื่องราวที่ดีงามและน่ายกย่องเชิดชูจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ได้รับทราบโดยถ้วนหน้า ดังนี้

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม มีการถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน

การมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากรดีเด่นประเภทต่างๆ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาชค ลัย ฯลฯ

              ในงานครบรอบ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร (25th Anniversary Going World Class Naresuan University) ยังมีงานกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างมากมาย เช่น งานครบรอบ ๒๕ ปีแห่งความภูมิใจ “DNA นเรศวร” เปิดตัวผลงานวิจัย ครัวไทยสู่ครัวโลก “เครื่องแกงไทยอบ ครบรส ครบกลิ่น” (๑๔ ก.ค.), รามายณะอาเซียน (๒๗-๒๘ ก.ค.), ASEAN Business Talks on “Creating Millionaires from ASEAN Trade and Tourism” (๒๙ ก.ค.) ฯลฯ

              สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ ๒๕ ปี ม. นเรศวร นั้น ได้แก่ น.ส. ภัณฑิรา เพียรี และนายศักดิ์สิทธิ ก้องกิตติโชค นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีแนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์คือ ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๕ ซึ่งเป็นการก้าวที่ยิ่งใหญ่ จึงได้ออกแบบโลโก้ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์การทำศึกของพระนเรศวร โดยทรงช้างในการทำศึก รวมทั้งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น ๒๕ ปี จึงเป็นที่มาของการออกแบบ

              ส่วนนายกฤษดา สุริโย และ น.ส. นภัสวรรณ ลิ้มตระกูล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสัตว์นำโชค ๒๕ ปี ม. นเรศวร ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบสัตว์นำโชคคือ การใช้ช้างเป็นส่วนหัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ใส่สูทเทาแสด สื่อถึงความพร้อมปรับตัวสู่สากล นุ่งโจงกระเบน แสดงถึงการไม่ละทิ้งความเป็นไทย

              ศิษย์เก่ามอนอทุกคนต่างภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จมา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนเรศวร มีปรัชญาที่ว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอุดมการณ์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินตามรอยเบื้องยุคลบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้พระราชทานความเป็นไท ความสงบ ความผาสุก แก่ปวงชนชาวไทยมาแล้วในอดีต

ดังนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมุ่งเน้นที่จะสืบสานในสังคมไทยเป็นไทจากอวิชชา โดยค้นคว้าและสะสมองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุข มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อเป็นมรดกของชาติ สืบไป”

ท้ายสุดนี้ ขอเชิญศิษย์เก่ามอนอในสหรัฐอเมริกาทุกท่าน (รวมทั้งศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก) ส่งข่าวติดต่อมาได้ที่ครูบาเอวัง (ผู้ก่อตั้งและเจ้าอาวาสวัดโอไฮโอรรมาราม) เพื่อรวมตัวทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ตอบแทนคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร และทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สาธุพุทโธ

(ที่อยู่วัดโอไฮโอธรรมาราม Wat Ohio Dhammaram 1765 Huy Rd. Columbus, OH 43224  โทรศัพท์ 614-263-6331www.watohio.com  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Last modified onFriday, 07 August 2015 05:29
(0 votes)
Read 932 times