ใบเกิดหาย

ถาม :   สวัสดีค่ะ 
             ดิฉันอยู่ต่างประเทศต้องการใช้ใบเกิดแต่หายไปนานแล้ว ดิฉันเกิดที่กรุงเทพ พ.ศ. 2505 แต่ไม่แน่ใจว่าแจ้งเกิดที่อำเภอไหนคะอาจจะเป็นพญาไท ขอกรุณาให้คำแนะนำว่าดิฉันจะสามารถขอใบสำเนาใบเกิดได้ที่ไหนคะ
               ด้วยความนับถือ

ตอบ : ข้อเท็จจริงได้ความว่า คุณเกิดในประเทศไทยและมีใบเกิด ปัจจุบันคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศแต่ใบเกิดหายไปนานแล้ว คุณเกิด พ.ศ. 2502 เกิดที่กรุงเทพมหานคร แต่ไม่แน่ใจว่าแจ้งเกิดที่อำเภอไหน อาจเป็นสำนักงานเขตพญาไท คุณจะขอคัดสำเนาใบเกิดได้อย่างไร นั้น
               สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนให้ทราบดังนี้  
               ใบสูติบัตรของคุณหาย คุณต้องการคัดสำเนาใบสูติบัตร แต่คุณไม่รู้ว่าแจ้งเกิดที่ไหนนั้น คุณสามารถไปขอคัดสำเนาใบเกิดได้ที่สำนักงานเขตที่คุณพ่อคุณแม่ได้แจ้งเกิดคุณโดยไม่ต้องมีใบแจ้งความประกอบ   กรณีที่คุณไม่ทราบว่าแจ้งเกิดที่ใด หากคุณเกิดที่โรงพยาบาล คุณควรสอบถามญาติๆของคุณว่าคุณเกิดที่โรงพยาบาลใด เมื่อคุณทราบว่าเกิดที่โรงพยาบาลใดแล้วให้ดูว่าโรงพยาบาลนั้นขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตใด คุณก็ไปติดต่อที่นั้นเพื่อขอคัดสำเนาสูติบัตร (เกิด พ.ศ.2502 เจ้าหน้าที่จะเขียนด้วยลายมือซึ่งต้องคัดสำเนาจากต้นขั้วใบสูติบัตร แต่หากที่บันทึกด้วยคอมพิวเตอร์สามารถคัดได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอทุกแห่ง) ถ้าค้นไม่พบต้องดูทะเบียนครั้งแรกว่ามีการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านด้วยวิธีใด ถ้าไม่ทราบว่าครั้งแรกตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดอีกก็ต้องดูว่าปัจจุบันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดและย้อนดูไปเรื่อยๆ จนถึงครั้งแรกที่เพิ่มชื่อก็จะปรากฏว่าคุณแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตใด แต่ถ้าเอกสารต้นขั้วสูติบัตรชำรุดสูญหาย คุณก็สามารถไปดำเนินการสอบสวนรับรองสถานที่เกิด ณ ฝ่ายปกครองของที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันได้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่อำเภอหรือสำนักงานเขตที่ตนเองมีชื่ออยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อขอคำแนะนำ
               คุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศ คุณสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะทำการแทนได้ โดยไปดำเนินการที่สถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ ตามแบบฟอร์มของสถานทูตกำหนดทั้งนี้คุณต้องมีทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจประกอบด้วย 

         จาก
               สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

 

(1 Vote)
Read 13287 times