ชมรมร้านอาหารไทยในSFเกิดแล้ว

ชมรมร้านอาหารไทยในSFเกิดแล้ว

ผนึกกำลังช่วยเหลือกันทางธุรกิจ

-ร้านอาหารไทยในนครซาน ฟรานซิสโก รวมตัวตั้งชมรมร้านอาหารไทย San Francisco Thai Restaurant Club (SFTRC)อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและผนึกกำลังร่วมกันแก้ปัญหาการฟ้องร้องของคนงาน ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตลอดในรอบสองปี

-เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ที่ร้านอาหาร  Hong Kong East Ocean   เมือง Emeryville   นาย เจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่  ณ นครลอส แอนเจลิส ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มบรรดาเจ้าของร้านอาหารไทยในนครซาน ฟรานซิสโก เบย์แอเรีย ประกอบด้วย นายณัฐธวัช วงศ์พิเศษกุล เจ้าของร้านโอชา,นายชัยวัฒน์-นางม่วยนี้  ศิริญาณ ร้านมณีไทย,นายอลงกรณ์ เบญจลีลาศ ร้านสยามโลตัส,นางวรรณี ศรขาว ร้านไวท์อเอเลเฟ่นท์,นายวัลลภ คชินทร ร้านเสบียงไทย, นางลลิตา สุขสำราญ ร้านโอชา, นางสาวเกศกนก รัตตกูล ร้านการะเกด, นายเจือ รัตนพันธุ์ ร้านไทยเบซิล,นายธาริน เบญจลีลาศ ร้าน เบนไทยคาเฟ่  และ นายวีระชัย วงศ์เจริญรุ่งโรจน์ จากสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ  วัตถุประสงค์ของการรวมตัวมาประชุมร่วมกันครั้งนี้  มีมูลเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์ในช่วงระยะสองสามปีมานี้ มีปัญหาเกิดกับธุรกิจร้านอาหารไทยในเบย์แอเรียในมุมกว้าง ทั้งเรื่องกรณีคนงานฟ้องร้องเจ้าของร้านเรียกค่าเสียหายค่าล่วงเวลา เรื่องค่าแรง ที่เชื่อมโยงกับ  Labor department ตลอดถึงกรณีขาดคนงานพ่อครัว แม่ครัว และการจ้างพนักงานผิดกฎหมาย รวมไปถึงต้นทุน ฟูดซัพพลายในการประกอบการในร้านอาหาร ผลการหารือหลังใช้เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายชั่วโมง ผลสรุปที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า ให้เจ้าของร้านอาหารไทยในนครซาน ฟรานซิสโก เบย์แอเรียรวมตัวกันก่อตั้งองค์กร ชมรมร้านอาหารไทยในนครซาน ฟรานซิสโก ขึ้น เพื่อร่วมกันผนึกกำลังสร้างความสามัคคีกันในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยได้เสนอให้ นายณัฐธวัช  วงศ์พิเศษกุล แห่งร้านโอชา ทำหน้าที่เป็นประธานชมรมฯ เพื่อที่จะสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาร่วมบริหารชมรมในโอกาสต่อไป

-ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของเจ้าของร้านอาหารไทยใน ซาน ฟรานซิสโก เบย์แอเรีย ที่เจ้าของต่างให้ความร่วมมือร่วม หารือกันถึงปัญหาแรงงาน การฟ้องร้องของคนงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ช่วย จุดประกายให้เกิดการรวมตัวก่อตั้ง San Francisco Thai Restaurant Club (SFTRC)อย่างเป็นรูปธรรม ขึ้นมาได้ในปีพอศอนี้ อันจะเอื้อประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลให้กับธุรกิจร้านอาหารไทยในเขตเบย์แอเรียและเมืองใกล้เคียงร่วมกันต่อไปในอนาคตในทุก ๆ ด้าน

(เจือ รัตนพันธุ์...รายงานข่าว)

(4 votes)
Read 1004 times