มิเชลสนับสนุนเด็กไทยรุ่นใหม่

มิเชลสนับสนุนเด็กไทยรุ่นใหม่
เข้ารับตำแหน่งกรรมาธิการOC
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่เมืองซานตาอาน่า สำนักงานออเร้นจ์เค้าน์ตี้บอร์ดออฟซุปเปอร์ไวเซอร์  (คณะกรรมการบริหารออเร้นจ์ เค้าน์ตี้) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งทั้ง 5 เขต 5 คน ในออเร้นจ์ เค้าน์ตี้ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ จากการเสนอของซุปเปอร์ไวเซอร์ มิเชล สตีล แต่งตั้งให้ Tanya  Kiatkulpiboon  -ทันย่า  เกียรติกูลไพบูลย์ ว่าที่ประธานสมาคมนักกฏหมายไทย อเมริกัน (Thai American Bar Association,TABA) เป็นกรรมาธิการ Community Action Partnership of Orange County


               -กรรมาธิการชุดนี้มีหน้าที่ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อย โดยมีเงินอุดหนุนของรัฐ และของรัฐบาลกลาง ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวของผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสส่งบุตรหลานได้เข้าศึกษา เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อสามารถดำรงชีวิตได้โดยการพึ่งตัวเอง
-นอกเหนือจากนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของออเร้นจ์ เค้าน์ตี้ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ จากการเสนอของซุปเปอร์ไวเซอร์ มิเชล สตีล แต่งตั้งให้ Alisa  Chatprapachai-อลิสา  ฉัตรประภาชัย Doctorate, Occupational Therapy (USC) )เป็นกรรมาธิการ Orange County Mental Health Board
               - กรรมาธิการชุดนี้มีหน้าที่หลักในการเสนอ แนะนำ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการรักษาประชาชนที่มีปัญหาทางจิตในเค้าน์ตี้ ให้กับคณะกรรมการบริหารของออเร้นจ์ เค้าน์ตี้ บอร์ดออฟซุปเปอร์ไวเซอร์ และผู้อำนวยการกรมสุขภาพจิตของเมืองต่างๆ ในเค้าน์ตี้อีกด้วย
               - มิเชลมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไทยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นตัวแทนประชาชนในเค้าน์ตี้ ตลอดจนมีโอกาสเข้าเรียนรู้ เข้าใจถึงระบบการเมืองของรัฐบาลอีกด้วย
                -ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งสองที่ได้รับเกียรติเข้ามาเป็นกรรมาธิการอันสำคัญนี้
(คิด ฉัตรประภาชัย  รายงาน)

(0 votes)
Read 565 times