บริการตรวจสุขภาพ

บริการสุขภาพ.....ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

นำโดย นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ เข้าร่วมประชุมกับทางหอการค้าไทย และ CAMTC ในหัวข้อเรื่องการถ่ายโอนหน่วยกิตการเรียนนวด จากประเทศไทยมายังสหรัฐอเมริกา พร้อมกันนี้ยังประชุมปรึกษาหารือกับทางผู้ประกอบการธุรกิจนวดในเรื่องการสร้างมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการตลาด และยกระดับมาตรฐานการนวดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

Last modified onWednesday, 13 May 2015 03:40
(0 votes)
Read 608 times
Tagged under :