ข่าววัดโพธิ์

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัด โพธิวารีรังสฤษฏ์ กัณฑ์มัทรี แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์อดิเรก อารทฺธวิริโย คณะเจ้าภาพ คุณแซนดี้ ศรีสุข คุณโสรยา ฉันทานุรักษ์ คุณดาริกา บุลเนอร์ คุณรัตนาภรณ์ GOLUB คุณจันทร์ธร มาราโน คุณยุภา วสุนธราพิวัฒน์ ญาติและเพื่อนๆ รวบรวมปัจจัยบูชาธรรมถวายวัดโพธิวารีฯ $ 1,109.00 ขออวยพรให้คณะเจ้าภาพทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ.

(0 votes)
Read 237 times