เพชรสยามสโมสร

เพชรสยามสโมสร 20 พรรษา

ภายหลังจากออกพรรษามหากุศลในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว พระภิกษุสงฆ์จะมีพรรษาเพิ่มขึ้น ดังเช่นครูบาเอวัง เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม จะมีอายุพรรษา ๒๐ ซึ่งตั้งแต่อุปสมบทมาตั้งแต่แรก (พ.ศ. ๒๕๓๙) จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้จำพรรษาตามวัดต่างๆ ดังนี้

 

จำพรรษาปีที่ ๑-๗ในประเทศไทยรวม ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๕) เช่นที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ สุรินทร์

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในฐานะพระธรรมทูต และจำพรรษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหมด ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๘) คือ

            -พรรษาที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ณ วัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America)  เมืองออนทาริโอ (Ontario) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California)

            -พรรษาที่ ๙-๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙) ณ วัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร (Wat Oakland Buddhadhammadharo) เมืองโอคแลนด์ (Oakland) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California)

            ต่อมาวัดได้ย้ายที่อยู่ใหม่ จากเมืองโอคแลนด์ไปอยู่เมืองคอนคอร์ด จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ให้สั้นลง โดยตัดคำว่าโอคแลนด์ออกไป คงไว้เฉพาะนามมงคล “พุทธธัมมธโร”

-พรรษาที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วัดพุทธธัมมธโร (Buddhadhammaro) เมืองคอนคอร์ด (Concord) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California)

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เดินทางไปเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ เพื่อก่อตั้งสร้างวัดแห่งใหม่ด้วยตนเอง และในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับอนุมัติจากรัฐโอไฮโอ เป็นองค์กรประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) ในนาม “Wat Ohio Dhammaram”

-พรรษาที่ ๑๓-๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒) ณ สำนักสงฆ์โอไฮโอธรรมาราม (Wat Ohio Dhammaram) เมืองโคลัมบัส (Columbus) รัฐโอไฮโอ (Ohio)

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๓ คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณาลงมติรับรองสำนักสงฆ์โอไฮโอธรรมาราม ให้เลื่อนฐานะเป็นวัดโอไฮโอธรรมาราม ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในลำดับที่ ๕๑

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งพระรักษพล กุลวฑฺฒโน (ครูบาเอวัง) เป็นรักษาการเจ้าอาวาส และต่อมาอีกหนึ่งปีในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมารามรูปแรก

-พรรษาที่ ๑๕-๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘) ณ วัดโอไฮโอธรรมาราม (Wat Ohio Dhammaram-Buddhist Temple of Ohio) เมืองโคลัมบัส (Columbus) รัฐโอไฮโอ (Ohio)

ท้ายสุดนี้ ขออนุโมทนากับพระภิกษุสงฆ์และพระธรรมทูตทุกรูป ที่ได้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสสามเดือน (๓๑ กรกฎาคม-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)โดยไม่ได้ไปค้างแรมที่ไหน สาธุพุทโธ

 

 โดย...เอวัง alert

ภายหลังจากออกพรรษามหากุศลในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว พระภิกษุสงฆ์จะมีพรรษาเพิ่มขึ้น ดังเช่นครูบาเอวัง เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม จะมีอายุพรรษา ๒๐ ซึ่งตั้งแต่อุปสมบทมาตั้งแต่แรก (พ.ศ. ๒๕๓๙) จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้จำพรรษาตามวัดต่างๆ ดังนี้

จำพรรษาปีที่ ๑-๗ในประเทศไทยรวม ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๕) เช่นที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ สุรินทร์

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในฐานะพระธรรมทูต และจำพรรษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหมด ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๘) คือ

            -พรรษาที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ณ วัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America)  เมืองออนทาริโอ (Ontario) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California)

            -พรรษาที่ ๙-๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙) ณ วัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร (Wat Oakland Buddhadhammadharo) เมืองโอคแลนด์ (Oakland) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California)

            ต่อมาวัดได้ย้ายที่อยู่ใหม่ จากเมืองโอคแลนด์ไปอยู่เมืองคอนคอร์ด จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ให้สั้นลง โดยตัดคำว่าโอคแลนด์ออกไป คงไว้เฉพาะนามมงคล “พุทธธัมมธโร”

-พรรษาที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วัดพุทธธัมมธโร (Buddhadhammaro) เมืองคอนคอร์ด (Concord) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California)

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เดินทางไปเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ เพื่อก่อตั้งสร้างวัดแห่งใหม่ด้วยตนเอง และในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับอนุมัติจากรัฐโอไฮโอ เป็นองค์กรประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) ในนาม “Wat Ohio Dhammaram

-พรรษาที่ ๑๓-๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒) ณ สำนักสงฆ์โอไฮโอธรรมาราม (Wat Ohio Dhammaram) เมืองโคลัมบัส (Columbus) รัฐโอไฮโอ (Ohio)

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๓ คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณาลงมติรับรองสำนักสงฆ์โอไฮโอธรรมาราม ให้เลื่อนฐานะเป็นวัดโอไฮโอธรรมาราม ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในลำดับที่ ๕๑

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งพระรักษพล กุลวฑฺฒโน (ครูบาเอวัง) เป็นรักษาการเจ้าอาวาส และต่อมาอีกหนึ่งปีในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมารามรูปแรก

-พรรษาที่ ๑๕-๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘) ณ วัดโอไฮโอธรรมาราม (Wat Ohio Dhammaram-Buddhist Temple of Ohio) เมืองโคลัมบัส (Columbus) รัฐโอไฮโอ (Ohio)

ท้ายสุดนี้ ขออนุโมทนากับพระภิกษุสงฆ์และพระธรรมทูตทุกรูป ที่ได้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสสามเดือน (๓๑ กรกฎาคม-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)โดยไม่ได้ไปค้างแรมที่ไหน สาธุพุทโธ

Last modified onWednesday, 04 November 2015 03:00
(0 votes)
Read 257 times