วัดไทยได้เงินภาษีโรงเรือน คืนกว่า 6 หมื่นเหรียญ ตั้งบอร์ดเพิ่มเป็น 13 คน

วัดไทยได้เงินภาษีโรงเรือน คืนกว่า 6 หมื่นเหรียญ  ตั้งบอร์ดเพิ่มเป็น 13 คน

           เคาน์ตี้ลอสแอนเจลิสคืนเงินภาษีโรงเรือน (Property Tax) ในส่วนของพื้นที่ปั๊มน้ำมัน ตรงมุมถนนโรสโกตัดกับ ถนนโคลด์วอเตอร์แคนยอน จำนวน 64,071.13 เหรียญสหรัฐ ให้วัดไทยแอลเอแล้ว โดยมีความหวังที่วัดไทยฯ จะได้รับคืนภาษีโรงเรือนในส่วนอื่นๆ จากกุฏิ อาคารศาลาอเนกประสงค์ และบ้านพัก (Guest House) อีกประมาณ 8 หมื่นเหรียญในไม่ช้านี้

           เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ กุฏิ 8 วัดไทยแอลเอ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (Board of Directors) ฝ่ายแอลเอ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส และประธานอำนวยการวัดไทยฯ เป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พระครูเกษมศาสนวิเทศ กรรมการ พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ กรรมการ และนางภคฤดี ธรรมสโรช กรรมการและเหรัญญิกของวัด โดยมี นายบุญเลิศ บุญศุขะ ประธานที่ปรึกษา และ นายสำรอง จารุธวัช ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

          ก่อนการประชุมเริ่มขึ้น นางภคฤดี ธรรมสโรช ได้ถวายเช็คเงินสดของเคาน์ตี้ลอสแอนเจลิส จำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2016 รวมเงิน 64,071.13 เหรียญสหรัฐ แด่หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคล วิเทศ โดยชี้แจงว่าเป็นเงินภาษีโรงเรือน (Property Tax) เฉพาะที่เป็นส่วนพื้นที่ปั๊มน้ำมันซึ่งทางวัดได้จ่ายให้กับ เคานท์ตี้แอลเอ แล้วทางเคาน์ทตี้คืนมาให้ จากการที่ นางภคฤดี ในฐานะเหรัญญิกของวัดได้ทำเรื่องตามที่ได้รับ มอบหมายจากบอร์ด เสนอเอกสารขอยกเว้นภาษีโรงเรือนไปที่กองภาษีที่ดินของเคาน์ตี้ออฟลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เป็นเวลา 7 เดือนเศษๆ ทางเคาน์ตี้จึงได้ส่งเช็คเงินสดจำนวนดังกล่าวคืนให้วัดไทยฯ

          หลวงพ่อใหญ่ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณนางภคฤดี ที่ใช้ความพยายามและประสบการณ์ที่เคยทำงานด้านภาษีโรงเรือนมาก่อน จนประสบความสำเร็จได้รับเงินภาษีคืนมาในที่สุด ซึ่งนางภคฤดีได้กล่าวในภายหลังว่าตนรู้สึก ตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถช่วยวัดประหยัดเงินไม่ต้องจ่ายภาษีโรงเรือนถึง 6 หมื่นเหรียญเศษ และมี ความหวังที่จะได้คืนในส่วนอื่นๆ ที่ได้เสนอขอคืนไปแล้ว ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร แต่ตนก็มีกำลังใจมากๆ เลย ที่จะทำงานให้วัดต่อไป โดยเฉพาะช่วยหาทุนในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยฯ ซึ่งต้องช่วยกันระดมทุนปลดหนี้ 1 ล้านให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนปี 2017

          ส่วนวาระการประชุมบอร์ดวัดไทยแอลเอ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ได้แจ้งว่าได้มีกรรมการ อำนวยการฝ่ายแอลเอ ชุดที่แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ลาออก 3 ท่าน คือ นายชวพจน์ ถุงสุวรรณ นายอุไร เรือนพรหม และ นายสมควร วัดจินดา จึงขอเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมขึ้นแทน และตามธรรมนูญ (ฺByLaw) ของวัดฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ 2015 (2558) หมวดที่ 9 ข้อ 1-2  ว่าด้วยอำนาจและจำนวนกรรมการอำนวยการ ระบุ ให้มีกรรมการอำนวยการได้ไม่เกิน 13 ท่าน จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเพิ่มเติมให้ครบ 13 ท่าน ประกอบด้วย พระวิเทศธรรมวงศ์ (ท่านสุมนะ) นางสาววิจิตรา กาญจนทัพพะ นายสมชาย ไทยทัน นายสมพงษ์ ประสบชัยชาญ นายทองหล่อ โพธิ์แดง และ นายสำรอง จารุธวัช พร้อมทั้งเสนอให้ พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการกรรมการบอร์ด แทนนายชวพจน์ ถุงสุวรรณ โดยมี นายสำรอง จารุธวัช เป็นผู้ช่วยฯ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และมอบให้พระครูสิริกิตติญาณวิเทศทำหนังสือเชิญและประกาศแต่งตั้ง เป็นลำดับต่อไป การประชุมได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา  17.30 น.

 

        

 

    

    

 

 

Last modified onMonday, 26 September 2016 02:48
(0 votes)
Read 162 times